Alytaus rajono kultūros centre gerinama aptarnavimo kokybė

Alytaus rajono savivaldybės administracija kartu su Alytaus r. savivaldybės kultūros centru įgyvendina projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“.  

Projekto tikslas – optimizuoti Alytaus rajono savivaldybės administracijos bei jos struktūrinių padalinių, teikiančių kultūros paslaugas, veiklos procesus, įdiegiant pažangiausias kokybės vadybos sistemas; parengti ir naudoti dokumentus, nustatančius teikiamų paslaugų kokybės standartus bei sustiprinti darbuotojų kompetencijas, reikalingas paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei pagerinti.

2018 m. balandžio 30 d. Alytaus rajono savivaldybės administracija su VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“ pasirašė projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ finansavimo sutartį, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. Bendras projekto biudžetas – 192 832,21 Eur. Europos Sąjungos fondų lėšos – 163 907,37 eurų, Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 28 924,84 eurų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, paslaugos bus teikiamos centralizuotai, informacija susisteminta ir pasieks paslaugų gavėjus, Kultūros centro skyriuose projekto įgyvendinimo metu bus atnaujintas telefonijos tinklas, sutvarkytos ir pritaikytos klientų aptarnavimui patalpos, kuriose interesantui paslauga bus suteikiama vienoje darbo vietoje. Bus įdiegti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės standartai, optimizavus procesus, paslaugos bus teikiamos pagal bendrą tvarką ir nustatytus reikalavimus. Bendras ir visoms vienodai taikomas vadybos pagrindas leis efektyviau planuoti procesus, organizuoti valdymą bei vykdyti kontrolę. Įdiegti kokybės vadybos ir aptarnavimo standartai, konkrečiai apibrėš kokios paslaugos teikiamos, kokie privalomi žingsniai, kas už tai atsakingas ir koks galutinis rezultatas turi būti pasiektas.

Įgyvendinus projektą bus parengta veiklos organizavimo procesų ataskaita su teisinio reglamentavimo dokumentacijos analize bei pateikti siūlymai dėl pakeitimų; įkurta klientų aptarnavimo vieta Alytaus rajono kultūros centre; parengtas paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo standartas; parengta piliečių chartija; sustiprintos teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingos darbuotojų kompetencijos.

Įgyvendinus projektą Alytaus rajono gyventojai gaus kokybiškas, poreikius atitinkančias viešąsias paslaugas.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020 m.